Mitchell Kaplan Accepts the 2011 Literarian Award

photo of Mitchell Kaplan